Publications in 2017

Journal Publications

Yijun Zheng, Xiao Liu, Jiajia Xu, Huaixia Zhao, Xinhong Xiong, Xu Hou, Jiaxi Cui.
"Thermoresponsive Mobile Interfaces with Switchable Wettability, Optical Properties, and Penetrability".
ACS Applied Materials & Interfaces  2017, 9 (40): 35483–35491
Amir Nasajpour, Serena Mandla, Sindu Shree, Ebrahim Mostafavi, Roholah Sharifi, Akbar Khalilpour, Saghi Saghazadeh, Shabir Hassan, Michael J. Mitchell, Jeroen Leijten, Xu Hou, Alireza Moshaverinia, Nasim Annabi, Rainer Adelung, Yogendra Kumar Mishra, SuRyon Shin, Ali Tamayol, Ali Khademhosseini.
"Nanostructured Fibrous Membranes with Rose Spike-like Architecture".
Nano Letter  2017, 17 (10): 6235–6240
Xinwen Xie, Lizhi Huang, Songyue Chen, Xu Hou.
"Bionic Design: A Bridge between Creatures and New Materials".
Zhangjiang Science and Technology Review  2017, 3: 35-38
Miao Wang, Lingli Min, Xu Hou .
"‘Liquid Gate’— Close the Door from a New View".
Science  2017, 69 (5): 18-20 (Chinese)
Yinglin Zhu, Feng Wu, Lingli Min, Zhizhi Sheng, Lizhi Huang, Miao Wang, Xu Hou.
"Bio-Inspired Multi-Scale Pores and Channels".
ISBE Newsletter  2017, Issue 1, Page 12
Jie Ju, Xi Yao, Xu Hou, Qihan Liu, Yu Shrike Zhang, Ali Khademhosseini.
"A Highly Stretchable and Robust Non-fluorinated Superhydrophobic Surface".
Journal of Materials Chemistry A  2017, 5: 16273–16280
Yanzhe Qin, Yongyou Hu, Stephan Koehler, Liheng Cai, Junjie Wen, Xiaojun Tan, Weiwei L. Xu, Qian Sheng, Xu Hou, Jianming Xue, Miao Yu, David Weitz.
"Ultrafast Nanofiltration through Large-scale Single-layered Graphene Membranes".
ACS Applied Materials & Interfaces  2017, 9 (11): 9239–9244
Xu Hou, Yu Shrike Zhang, Grissel Trujillo-de Santiago, Mario Moisés Alvarez, João Ribas, Steven J. Jonas, Paul S. Weiss, Anne M. Andrews, Joanna Aizenberg, Ali Khademhosseini.
"Interplay between Materials and Microfluidics".
Nature Reviews Materials  2017, 2: 17016 
Zhizhi Sheng, Xiao Liu, Linli Min, Honglong Wang, Wei Liu, Miao Wang, Lizhi Huang, Feng Wu, Xu Hou.
"Bioinspired Approaches for Medical Devices".
Chinese Chemical Letters  2017, 28: 1131-1134