Publications in 2022

Journal Publications

Miao Wang, Wen He, Yuhui Hua, Xinwen Xie, Lei Zhou, Yunmao Zhang, Yaqi Hou, Shihong Lin, Haiping Xia, Jing Zheng, Xu Hou.
"Alternative photothermal/electrothermal hierarchical membrane for hypersaline water treatment".
SusMat,   2022, 2: 679-688
Yunmao Zhang, Xu Hou.
"Liquid-based materials".
National Science Open,   2022, 1: 20220035
Chunyan Wang, Yaqi Hou, Xingyi Wang, Weijun Li, Yunmao Zhang, Shuli Wang, Jing Zheng, Xu Hou.
"Structural and interfacial effects on drug release kinetics of liquid-based fibrous catheter".
Advanced Fiber Materials,   2022, 4, 1645-1655
Yunmao Zhang, Yuhang Han, Xiaoliang Ji, Duyang Zang, Long Qiao, Zhizhi Sheng, Chunyan Wang, Shuli Wang, Miao Wang, Yaqi Hou, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Continuous air purification by aqueous interface filtration and absorption".
Nature,   2022, 610: 74-80
Lejian Yu, Miao Wang, Xipeng Li, Xu Hou.
"Thermally responsive ionic transport system reinforced by aligned functional carbon nanotubes backbone".
Chinese Chemical Letters,   2022, DOI: 10.1016/j.cclet.2022.107785
Jian Zhang, Kan Zhan, Shusong Zhang, Yigang Shen, Yaqi Hou, Jing Liu, Yi Fan, Yunmao Zhang, Shuli Wang, Yanbo Xie, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Discontinuous streaming potential via liquid gate".
eScience,   2022, 615-622 (Invited Paper)
Shijie Yu, Yuan Jing, Yi Fan, Linghu Xiong, Huimeng Wang, Jinmei Lei, Yunmao Zhang, Jing Liu, Shuli Wang, Xinyu Chen, Hao Sun, Xu Hou.
"Ultrahigh efficient emulsification with drag-reducing liquid gating interfacial behavior".
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,   2022, 119 (29): e2206462119
Xue Xu, Jing Liu, Min Cao, Jian Zhang, Xinlu Huang, Xu Hou.
"Self-Oscillating Liquid Gating Membranes with Periodic Gas Transport".
Membranes,   2022, 12(7), 642 (Invited paper)
Rongrong Zhang, Jinmei Lei, Jiadai Xu, Hexuan Fu, Yuan Jing, Baiyi Chen, Xu Hou.
"Bioinspired Photo-Responsive Liquid Gating Membrane".
Biomimetics,   2022, 7(2): 47 (Invited Paper)
Jing Liu, Min Cao, Long Li, Xue Xu, Jing Zheng, Wei Yao, Xu Hou.
"Bioinspired interfacial design for gravity-independent fluid transport control".
Giant,   2022, 10: 100100 (Invited Paper)
Huimeng Wang, Yi Fan, Yaqi Hou, Baiyi Chen, Jinmei Lei, Shijie Yu, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Host-Guest Liquid Gating Mechanism with Specific Recognition Interface Behavior for Universal Quantitative Chemical Detection".
Nature Communications,   2022, 13: 1906
Baiyi Chen, Mengchuang Zhang, Yaqi Hou, Huimeng Wang, Rongrong Zhang, Yi Fan, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Energy saving thermal adaptive liquid gating system".
The Innovation,   2022, 3(3): 100231 (Invited paper)
Yi Fan, Yaqi Hou, Miao Wang, Jing Zheng, Xu Hou.
"Bioinspired carbon nanotube-based materials".
Materials Advances,   2022, 3: 3070-3088 (Invited Paper)
Yigang Shen,  Xin Wang,  Jinmei Lei,  Shuli Wang,  Yaqi Hou, Xu Hou.
"Catalytic Confinement Effects in Nanochannels: From Biological Synthesis to Chemical Engineering".
Nanoscale Advances,   2022, DOI: 10.1039/D2NA00021K(Invited Paper)
Jinmei Lei, Yaqi Hou, Huimeng Wang, Yi Fan, Yunmao Zhang, Baiyi Chen, Shijie Yu, Xu Hou.
"Carbon Dioxide Chemically Responsive Switchable Gas Valves with Protonation-Induced Liquid Gating Self-Adaptive Systems".
Angewandte Chemie International Edition,   2022, 61(17): e202201109
Lei Zhou, Wen He, Miao Wang, Xu Hou.
"Enhanced phase change heat transfer by surface wettability control".
ChemSusChem,   2022, DOI:10.1002/cssc.202102531(Invited paper)
Miao Wang, Lei Zhou, Wenyan Deng, Yaqi Hou, Wen He, Lejian Yu, Hao Sun, Lei Ren, Xu Hou.
"Ultrafast response and programmable locomotion of liquid/vapor/light-driven soft multi-functional actuators".
ACS Nano,   2022, DOI: 10.1021/acsnano.1c09477
Xuetao Xu, Xizi Wan, Haonan Li, Yikai Zhang, Wen He, Shuli Wang, Miao Wang, Xu Hou, Shutao Wang.
"Oil-polluted water purification via the carbonnanotubes-doped organohydrogel platform".
Nano Research,   2022, DOI:10.1007/s12274-022-4118-8
Mengru Zhang, Fan Xu, Wenjie Liu, Yaqi Hou, Liyun Su, Xin Zhang, Ruihua Zhang, Lijun Zhou, Xiaomei Yan, Miao Wang, Xu Hou, Yang Cao.
"Antibacterial evaporator based on reduced graphene oxide/polypyrrole aerogel for solar-driven desalination".
Nano Research,   2022, DOI:10.1007/s12274-021-4041-4
Mengchuang Zhang, Yuan Jing, Jian Zhang, Zhizhi Sheng, Yaqi Hou, Jiadai Xu, Baiyi Chen, Jing Liu, Miao Wang, Xu Hou.
"Performance prediction of magnetorheological fluid-based liquid gating membrane by kriging machine learning method".
Interdisciplinary Materials,   2022, 1(1): 157-169 (Invited paper, Front Cover of the Inaugural Issue)
Jing Liu, Xue Xu, Yi Lei, Mengchuang Zhang, Zhizhi Sheng, Huimeng Wang, Min Cao, Jian Zhang, Xu Hou.
"Liquid gating meniscus-shaped deformable magnetoelastic membranes with self-driven regulation of gas/liquid release".
Advanced Materials,   2022, 34: 2107327
Shuli Wang, Ruimin Zhou, Yaqi Hou, Miao Wang, Xu Hou.
"Photochemical effect driven fluid behavior control in microscale pores and channels".
Chinese Chemical Letters,   2022, 33: 3650-3656
Yaqi Hou, Qianxiao Wang, Shuli Wang, Miao Wang, Xuemei Chen, Xu Hou.
"Hydrophilic Carbon Nanotube Membrane Enhanced Interfacial Evaporation for Desalination".
Chinese Chemical Letters,   2022, 33(4): 2155-2158.