Publications in 2020

Journal Publications

Xiaoyun Li, Yi-Chen Li, Shanshan Li, Renhua Xiao, Yingchen Ling, Quhuan Li, Xu Hou, Xiaoying Wang.
"One-Step Exfoliation/Etching Method to Produce Chitosan-Stabilized Holey Graphene Nanosheets for Superior DNA Adsorption".
ACS Applied Bio Materials,   2020, 3: 8542-8550.
Yaqi Hou, Miao Wang, Xinyu Chen Xu Hou.
"Continuous Water-Water Hydrogen Bonding Network across the Rim of Carbon Nanotubes Facilitating Water Transport for Desalination".
Nano Research,   2020, 14: 2171–2178
Miao Wang, Yaqi Hou, Lejian Yu, Xu Hou.
"Anomalies of Ionic/Molecular Transport in Nano and Sub-Nano Confinement".
Nano Letters,   2020, 20: 6937–6946.
Chunyan Wang, Shuli Wang, Hong Pan, Lingli Min, Huili Zheng, Huang Zhu, Gang Liu, Weizhong Yang, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Bio-inspired Liquid Gating Membrane-based Catheter with Anti-coagulation and Positionally Drug Release Properties".
Science Advances,   2020, 6: eabb4700.
Hao Hou, XinJing Zhao, Chun Tang, YangYang Ju, ZeYing Deng, XinRong Wang, LiuBin Feng, DongHai Lin, Xu Hou, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, YuanZhi Tan.
"Synthesis and Assembly of Extended Quintulene".
Nature Communications,   2020, 11: 3976.
Yi Lei, Zhizhi Sheng, Jian Zhang, Jing Liu, Wei Lv, Xu Hou.
"Building Magnetoresponsive Composite Elastomers for Bionic Locomotion Applications".
Journal of Bionic Engineering,   2020, 17: 405-420.
Zhizhi Sheng, Jian Zhang, Jing Liu, Yunmao Zhang, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Liquid-Based Porous Membranes".
Chemical Society Reviews,   2020, 49: 7907-7928. (Invited, selected as the 2020 Emerging Investigators Issue)
Miao Wang, Lei Zhou, Yaqi Hou, Wen He, Wei Liu, Feng Wu, Xu Hou.
"Dynamic and Reversible Electrowetting with Low Voltage on the Dimethicone Infused Carbon Nanotube Array in Air".
Chinese Chemical Letters,   2020, 31: 1914-1918
Lejian Yu, Miao Wang, Xu Hou.
"Advances in Carbon-Based Nanogenerators".
Chemistry (Huaxue Tongbao),   2020, 83: 482-487
Hui Xiong, Xinwen Xie, Miao Wang, Yaqi Hou, Xu Hou.
"CVD Grown Carbon Nanotubes on Reticulated Skeleton for Brine Desalination".
Acta Physico-Chimica Sinica,   2020, 1912008
Kan Zhan, Ziyi Li, Jun Chen, Yaqi Hou, Jian Zhang, Runqing Sun, Zhengxiang Bu, Lingyun Wang, Miao Wang, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Tannic Acid Modified Single Nanopore with Multivalent Metal Ions Recognition and Ultra-Trace Level Detection".
Nano Today,   2020, 33: 100868
Jian Zhang, Kan Zhan, Shuli Wang, Xu Hou.
"Soft Interface Design for Electrokinetic Energy Conversion".
Soft Matter,   2020, 16: 2915-2927 (Invited paper)
Wei Lv, Zhizhi Sheng, Yinglin Zhu, Jing Liu, Yi Lei, Rongrong Zhang, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Highly Stretchable and Reliable Graphene Oxide-Reinforced Liquid Gating Membranes for Tunable Gas/Liquid Transport".
Microsystems & Nanoengineering,   2020, 6: 43 (Invited paper)
Alexander B. Tesler, Zhizhi Sheng, Wei Lv, Yi Fan, David Fricke, Kyoo-Chul Park, Jack Alvarenga, Joanna Aizenberg, Xu Hou.
"Metallic Liquid Gating Membranes".
ACS Nano,   2020, 14: 2465-2474
Lin Wang, Miao Wang, Guangchao Wan, Xing Guo, Xinwen Xie, Wei Liu, Yunmao Zhang, Jing Fan, Xu Hou, Zi Chen.
"Porosity-Tunable Structures with “Fossilized” Bubbles".
ACS Applied Polymer Materials,   2020, 2: 497-504
Xu Hou.
"Liquid Gating Membrane".
National Science Review,   2020, 7: 9–11
Shuli Wang, Xian Yang, Feng Wu, Lingli Min, Xinyu Chen, Xu Hou.
"Inner Surface Design of Functional Microchannels for Microscale Flow Control".
Small,   2020, 16: 1905318 (Invited paper)
Yaqi Hou, Yi Ye, Zhongjie Du, Chen Zhang, Jianguo Mi, Xu Hou.
"Different Defect Morphologies in Polyethylene Crystal Induced by Surface Physicochemical Properties".
Chinese Chemical Letters,   2020, 31: 1640-1643
Kan Zhan, Ping Lu, Jian Dong, Xu Hou.
"Polymer Hydrogel Confined Palladium Nanoparticles as Recyclable Catalysts for Suzuki and Heck Cross-Coupling Reactions".
Chinese Chemical Letters,   2020, 31: 1630-1634