Publications in 2018

Journal Publications

Qingmeng Pi, Sushila Maharjan, Xiang Yan, Xiao Liu, Bijay Singh, Anne Metje van Genderen, Felipe Robledo-Padilla, Roberto Parra-Saldivar, Ning Hu, Weitao Jia, Changliang Xu, Jian Kang, Shabir Hassan, Haibo Cheng, Xu Hou, Ali Khademhosseini, Yu Shrike Zhang.
"Digitally Tunable Microflidic Bioprinting of Multilayered Cannular Tissues".
Advanced Materials  2018, 30: 1706913
Lingli Min, Songyue Chen, XinwenXie, Hepeng Dong, Hong Pan, Zhizhi Sheng, Honglong Wang, Feng Wu, Miao Wang, Xu Hou.
"Development and Application of Bio-inspired Microfluidics".
International Journal of Modern Physics B  2018, 32 (18): 1840013 (Invited and Translated in English from Acta Physica Sinica, 2016, 65 (17): 178301)
Ning Hu, Tianxing Wang, Hao Wan, Liujing Zhuang, Ralf Kettenhofen, XiaoyuZhang, Yu Shrike Zhang, Wanhong Xu, Matthias Gossmann, Heribert Bohlen, Xu Hou, Ping Wang.
"Synchronized Electromechanical Integration Recording of Cardiomyocytes".
Biosensors and Bioelectronics  2018, 117: 354-365
Xian Yang, Lingli Min, Yinglin Zhu, Liuxuan Cao, Yanbo Xie, Xu Hou.
"Recent Research Progress on Nanopores and Nanochannels Based Electrokinetical Energy Conversion Systems".
Chinese Journal of Applied Chemistry  2018, 35 (6): 613–624
Xu Hou, Zuzanna S. Siwy, Mathias Ulbricht.
"Advances in Multi‐Scale Pores and Channels Systems".
Small  2018, 14: 1800908
Guangliang Zhou, Guang Yang, Xilin Li, Baiyi Chen, Jing Fan, Xu Hou, Shaobing Zhou.
"Flexible Polymer Ultra-Fine Fiber with Extreme Toughness".
ACS Applied Materials & Interfaces  2018, 10 (17): 14276–14280
Songyue Chen, Yongliang Tang, Kan Zhan, Daoheng Sun, Xu Hou.
"Chemiresistive Nanosensors with Convex/Concave Structures".
Nano Today  2018, 20: 84-100
Yinglin Zhu, Kan Zhan, Xu Hou.
"Interface Design of Nanochannels for Energy Utilization".
ACS Nano  2018, 12 (2): 908-911
Xu Hou, Jianyu Li, Alexander B. Tesler, Yuxing Yao, Miao Wang, Lingli Min, Zhizhi Sheng, Joanna Aizenberg.
"Dynamic Air/Liquid Pockets for Guiding Microscale Flow".
Nature Communications  2018, 9 (1): 733
Zhizhi Sheng, Honglong Wang, Yongliang Tang, Miao Wang, Lizhi Huang, Lingli Min, Haiqiang Meng, Songyue Chen, Lei Jiang, Xu Hou.
"Liquid Gating Elastomeric Porous System with Dynamically Controllable Gas/Liquid Transport".
Science Advances  2018, 4 (2): eaao6724
Kan Zhan, Xu Hou.
"Tunable Microscale Porous Systems with Dynamic Liquid Interfaces".
Small  2018, 14: 1703283
Heetak Han, Jung Seung Lee, Hyunchul Kim, Sera Shin, Jaehong Lee, Jongchan Kim, Xu Hou, Seung-Woo Cho, Jungmok Seo, Taeyoon Lee.
"Single-Droplet Multiplex Bioassay on a Robust and Stretchable Extreme Wetting Substrate through Vacuum-Based Droplet Manipulation".
ACS Nano  2018, 12 (2): 932–941
Feng Wu, Songyue Chen, Baiyi Chen, Miao Wang, Lingli Min, Jack Alvarenga, Jie Ju, Ali Khademhosseini, Yuxing Yao, Yu Shrike Zhang, Joanna Aizenberg, Xu Hou.
"Bioinspired Universal Flexible Elastomer-Based Microchannels".
Small  2018, 14: 1702170