Publications Before 2017

Book and Book Chapter

Xu Hou.

"Bio-inspired Asymmetric Design and Building of Biomimetic Smart Single Nanochannels". Springer Theses, Springer Berlin Heidelberg. 

Journal Publications

Lingli Min, Songyue Chen, Zhizhi Sheng, Honglong Wang, Feng Wu, Miao Wang, Xu Hou.
"Development and Application of Bio-Inspired and Biomimetic Microfluidics".
Acta Physica Sinica  2016,65 (17):178301 (In Chinese)
Xu Hou.
“Smart Gating Multi-Scale Pore/Channel-Based Membranes”.
Advanced Materials  2016,28:7049-7064
Huacheng Zhang, Ye Tian, Jue Hou, Xu Hou,Guanglei Hou, Ranwen Ou, Huangting Wang, Lei Jiang.
"Bioinspired Smart Gate-Location-Controllable Single Nanochannels: Experiment and Theoretical Simulation".
ACS Nano  2015, 9 (12): 12264-12273
Xu Hou, Yuhang Hu, Alison Grinthal, Mughees Khan, Joanna Aizenberg.
“Liquid-based Gating Mechanism with Tunable Multiphase Selectivity and Antifouling Behaviour”.
Nature  2015, 519 (7541): 70-73
Caitlin Howell, Thy L. Vu, Christopher P. Johnson, Xu Hou,Onye Ahanotu, Jack Alvarenga, Daniel C Leslie, Oktay Uzun, Anna Waterhouse, Philseok Kim, Michael Super, Michael Aizenberg, Donald E Ingber, Joanna Aizenberg.
"Stability of Surface-Immobilized Lubricant Interfaces under Flow".
Chemistry of Materials  2015, 27 (5): 1792-1800
Huacheng Zhang, Xu Hou,Jue Hou, Lu Zeng, Ye Tian, Lin Li, Lei Jiang.
"Synthetic Asymmetric‐Shaped Nanodevices with Symmetric pH‐Gating Characteristics".
Advanced Functional Materials  2015, 25 (7): 1102-1110
Huacheng Zhang, Xu Hou,Zhe Yang, Dadong Yan, Lin Li, Ye Tian, Huanting Wang, Lei Jiang.
"Bio‐inspired Smart Single Asymmetric Hourglass Nanochannels for Continuous Shape and Ion Transport Control".
Small  2015, 11 (7): 786-791
Lu Zeng, Zhe Yang, Huacheng Zhang, Xu Hou,Ye Tian, Fu Yang, Jianjun Zhou, Lin Li, Lei Jiang.
"Tunable Ionic Transport Control inside a Bio‐Inspired Constructive Bi‐Channel Nanofluidic Device".
Small  2014, 10 (4): 793-801
Xu Hou.
"Bionic Asymmetrical Design and Preparation of Micro and Nano Pores/Channels".
Materials China  2013, 12 (32): 766
Yan Kong, Xia Fan, MingHui Zhang, Xu Hou,ZhaoYue Liu, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Nanofluidic diode based on branched alumina nanochannels with tunable ionic rectification".
ACS applied materials & interfaces  2013, 5 (16): 7931-7936
Huacheng Zhang, Xu Hou,Lu Zeng, Fu Yang, Lin Li, Dadong Yan, Ye Tian, Lei Jiang.
"Bioinspired artificial single ion pump".
Journal of the American Chemical Society  2013, 135 (43): 16102-16110
Ye Tian, Liping Wen, Xu Hou,Guanglei Hou, Lei Jiang.
"Bioinspired Ion‐Transport Properties of Solid‐State Single Nanochannels and Their Applications in Sensing".
ChemPhysChem  2012, 13 (10): 2455-2470
Minghui Zhang, Xu Hou,Jingtao Wang, Ye Tian, Xia Fan, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Light and pH Cooperative Nanofluidic Diode Using a Spiropyran‐Functionalized Single Nanochannel".
Advanced Materials  2012, 24 (18): 2424-2428
Xu Hou, Huacheng Zhang, Lei Jiang.
"Building Bio-Inspired Artificial Functional Nanochannels: From Symmetric to Asymmetric Modification".
Angewandte Chemie International Edition  2012, 51 (22): 5296-5307
Jun Gao, Wei Guo, Hua Geng, Xu Hou,Zhigang Shuai, Lei Jiang.
"Layer-by-layer Removal of Insulating Few-Layer Mica Flakes for Asymmetric Ultra-Thin Nanopore Fabrication".
Nano Research  2012, 5 (2): 99-108
Qianqian Zhang, Zhaoyue Liu, Xu Hou,Xia Fan, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Light-regulated Ion Transport through Artificial Ion Channels Based on TiO 2 Nanotubular Arrays".
Chemical Communications  2012, 48 (47): 5901-5903
Ye Tian, Xu Hou, Lei Jiang.
"Biomimetic Ionic Rectifier Systems: Asymmetric Modification of Single Nanochannels by Ion Sputtering Technology".
Journal of Electroanalytical Chemistry  2011, 656 (1): 231-236
Cuiping Han, Xu Hou, Huacheng Zhang, Wei Guo, Haibing Li, Lei Jiang.
"Enantioselective recognition in biomimetic single artificial nanochannels".
Journal of the American Chemical Society  2011, 133 (20): 7644-7647
Hua Dong, Rongxin Nie, Xu Hou, Peirong Wang, Jiachang Yue, Lei Jiang.
"Assembly of F 0 F 1-ATPase into solid state nanoporous membrane".
Chemical Communications  2011, 47 (11): 3102-3104
Hongwei Xia, Fan Xia, Yecang Tang, Wei Guo, Xu Hou, Li Chen, Yi Hou, Guangzhao Zhang, Lei Jiang.
"Tuning surface wettability through supramolecular interactions".
Soft Matter  2011, 7 (5): 1638-1640
Xu Hou, Wei Guo, Lei Jiang.
"Biomimetic smart nanopores and nanochannels".
Chemical Society Review  2011, 40 (5):2385-2401
Liping Wen, Xu Hou, Ye Tian, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Bio‐inspired Photoelectric Conversion Based on Smart‐Gating Nanochannels".
Advanced Functional Materials  2010, 20 (16): 2636-2642
Xu Hou, Fu Yang, Lin Li, Yanlin Song, Lei Jiang, Daoben Zhu.
"A Biomimetic Asymmetric Responsive Single Nanochannel".
Journal of the American Chemical Society  2010, 132 (33): 11736-11742
Xu Hou, Yujie Liu, Hua Dong, Fu Yang, Lin Li, Lei Jiang.
"A pH-Gating Ionic Transport Nanodevice: Asymmetric Chemical Modification of Single Nanochannels".
Advanced Materials  2010, 22 (22):2440-2443
Ye Tian, Xu Hou, Liping Wen, Wei Guo, Yanlin Song, Hongzhe Sun, Yugang Wang, Lei Jiang, Daoben Zhu.
"A biomimetic zinc activated ion channel".
Chemical Communications  2010, 46 (10): 1682-1684
Liping Wen, Xu Hou, Ye Tian, Fu‐Qiang Nie, Yanlin Song, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Bioinspired Smart Gating of Nanochannels Toward Photoelectric‐Conversion Systems".
Advanced Materials  2010, 22 (9): 1021-1024
Xu Hou, Hua Dong, Daoben Zhu, Lei Jiang.
"Fabrication of Stable Single Nanochannels with Controllable Ionic Rectification".
Small  2010, 6 (3): 361-365
Wei Guo, Hongwei Xia, Fan Xia, Xu Hou, Liuxuan Cao, Lin Wang, Jianming Xue, Guangzhao Zhang, Yanlin Song, Daoben Zhu, Yugang Wang, Lei Jiang.
"Current Rectification in Temperature‐Responsive Single Nanopores".
ChemPhysChem  2010, 11 (4): 859-864
Xu Hou, Lei Jiang.
"Learning from Nature: Building Bio-Inspired Smart Nanochannels".
ACS Nano  2009, 3 (11): 3339-3342
Xu Hou, Wei Guo, Fan Xia, Fu-Qiang Nie, Hua Dong, Ye Tian, Liping Wen, Lin Wang, Liuxuan Cao, Yang Yang, Jianming Xue, Yanlin Song, Yugang Wang, Dongsheng Liu, Lei Jiang.
"A biomimetic potassium responsive nanochannel: G-quadruplex DNA conformational switching in a synthetic nanopore".
Journal of the American Chemical Society  2009, 131 (22): 7800-7805
Fan Xia, Wei Guo, Youdong Mao, Xu Hou, Jianming Xue, Hongwei Xia, Lin Wang, Yanling Song, Hang Ji, Qi Ouyang, Yugang Wang, Lei Jiang.
"Gating of single synthetic nanopores by proton-driven DNA molecular motors".
Journal of the American Chemical Society  2008, 130 (26): 8345-8350