Publications

Book and Book Chapter

Xu Hou.

"Design, Fabrication, Properties and Applications of Smart and Advanced Materials". SCIENCE PUBLISHERS, Imprint of CRC Press/ Taylor & Francis Group. 
Xu Hou.

"Bio-inspired Asymmetric Design and Building of Biomimetic Smart Single Nanochannels". Springer Theses, Springer Berlin Heidelberg. 

Journal Publications

Ning Hu, Tianxing Wang, Hao Wan, Liujing Zhuang, Ralf Kettenhofen, XiaoyuZhang, Yu Shrike Zhang, Wanhong Xu, Matthias Gossmann, Heribert Bohlen, Xu Hou, Ping Wang.
"Synchronized electromechanical integration recording of cardiomyocytes".
Biosensors and Bioelectronics  2018, 117: 354-365
Xian Yang, Lingli Min, Yinglin Zhu, Liuxuan Cao, Yanbo Xie, Xu Hou.
"Recent Research Progress on Nanopores and Nanochannels Based Electrokinetical Energy Conversion Systems".
Chinese Journal of Applied Chemistry  2018, 35 (6): 613–624
Xu Hou, Zuzanna S. Siwy, Mathias Ulbricht.
"Advances in Multi‐Scale Pores and Channels Systems".
Small  2018, 14: 1800908
Guangliang Zhou, Guang Yang, Xilin Li, Baiyi Chen, Jing Fan, Xu Hou, Shaobing Zhou.
"Flexible Polymer Ultra-Fine Fiber with Extreme Toughness".
ACS Applied Materials & Interfaces  2018, 10 (17): 14276–14280
Songyue Chen, Yongliang Tang, Kan Zhan, Daoheng Sun, Xu Hou.
"Chemiresistive Nanosensors with Convex/Concave Structures".
Nano Today  2018, 20: 84-100
Yinglin Zhu, Kan Zhan, Xu Hou.
"Interface Design of Nanochannels for Energy Utilization".
ACS Nano  2018, 12 (2): 908-911
Xu Hou, Jianyu Li, Alexander B. Tesler, Yuxing Yao, Miao Wang, Lingli Min, Zhizhi Sheng, Joanna Aizenberg.
"Dynamic Air/Liquid Pockets for Guiding Microscale Flow".
Nature Communications  2018, 9 (1): 733
Zhizhi Sheng, Honglong Wang, Yongliang Tang, Miao Wang, Lizhi Huang, Lingli Min, Haiqiang Meng, Songyue Chen, Lei Jiang, Xu Hou.
"Liquid Gating Elastomeric Porous System with Dynamically Controllable Gas/Liquid Transport".
Science Advances  2018, 4 (2): eaao6724
Kan Zhan, Xu Hou.
"Tunable Microscale Porous Systems with Dynamic Liquid Interfaces".
Small  2018, 14: 1703283
Heetak Han, Jung Seung Lee, Hyunchul Kim, Sera Shin, Jaehong Lee, Jongchan Kim, Xu Hou, Seung-Woo Cho, Jungmok Seo, Taeyoon Lee.
"Single-Droplet Multiplex Bioassay on a Robust and Stretchable Extreme Wetting Substrate through Vacuum-Based Droplet Manipulation".
ACS Nano  2018, 12 (2): 932–941
Feng Wu, Songyue Chen, Baiyi Chen, Miao Wang, Lingli Min, Jack Alvarenga, Jie Ju, Ali Khademhosseini, Yuxing Yao, Yu Shrike Zhang, Joanna Aizenberg, Xu Hou.
"Bioinspired Universal Flexible Elastomer-Based Microchannels".
Small  2018, 14: 1702170
Yijun Zheng, Xiao Liu, Jiajia Xu, Huaixia Zhao, Xinhong Xiong, Xu Hou, Jiaxi Cui.
"Thermoresponsive Mobile Interfaces with Switchable Wettability, Optical Properties, and Penetrability".
ACS Applied Materials & Interfaces  2017, 9 (40): 35483–35491
Amir Nasajpour, Serena Mandla, Sindu Shree, Ebrahim Mostafavi, Roholah Sharifi, Akbar Khalilpour, Saghi Saghazadeh, Shabir Hassan, Michael J. Mitchell, Jeroen Leijten, Xu Hou, Alireza Moshaverinia, Nasim Annabi, Rainer Adelung, Yogendra Kumar Mishra, SuRyon Shin, Ali Tamayol, Ali Khademhosseini.
"Nanostructured fibrous membranes with rose spike-like architecture".
Nano Letter  2017, 17 (10): 6235–6240
Xinwen Xie, Lizhi Huang, Songyue Chen, Xu Hou.
"Bionic Design: A bridge between creatures and new materials".
Zhangjiang Science and Technology Review  2017, 3: 35-38
Miao Wang, Lingli Min, Xu Hou .
"‘Liquid Gate’— Close the Door from a New View".
Science  2017, 69 (5): 18-20
Yinglin Zhu, Feng Wu, Lingli Min, Zhizhi Sheng, Lizhi Huang, Miao Wang, Xu Hou.
"Bio-Inspired Multi-Scale Pores and Channels".
ISBE Newsletter  2017, Issue 1, Page 12
Jie Ju, Xi Yao, Xu Hou, Qihan Liu, Yu Shrike Zhang, Ali Khademhosseini.
"A Highly Stretchable and Robust Non-fluorinated Superhydrophobic Surface".
Journal of Materials Chemistry A  2017, 5: 16273–16280
Yanzhe Qin, Yongyou Hu, Stephan Koehler, Liheng Cai, Junjie Wen, Xiaojun Tan, Weiwei L. Xu, Qian Sheng, Xu Hou, Jianming Xue, Miao Yu, David Weitz.
"Ultrafast Nanofiltration through Large-scale Single-layered Graphene Membranes".
ACS Applied Materials & Interfaces  2017, 9 (11): 9239–9244
Xu Hou, Yu Shrike Zhang, Grissel Trujillo-de Santiago, Mario Moisés Alvarez, João Ribas, Steven J. Jonas, Paul S. Weiss, Anne M. Andrews, Joanna Aizenberg, Ali Khademhosseini.
"Interplay between Materials and Microfluidics".
Nature Reviews Materials  2017, 2: 17016 
Zhizhi Sheng, Xiao Liu, Linli Min, Honglong Wang, Wei Liu, Miao Wang, Lizhi Huang, Feng Wu, Xu Hou.
"Bioinspired Approaches for Medical Devices".
Chinese Chemical Letters  2017, 28: 1131-1134
Lingli Min, Songyue Chen, Zhizhi Sheng, Honglong Wang, Feng Wu, Miao Wang, Xu Hou.
"Development and application of bio-inspired and biomimetic microfluidics".
Acta Physica Sinica  2016, 65 (17): 178301
Xu Hou.
"Smart Gating Multi-Scale Pore/Channel-Based Membranes".
Advanced Materials  2016, 28: 7049-7064
Huacheng Zhang, Ye Tian, Jue Hou, Xu Hou,Guanglei Hou, Ranwen Ou, Huangting Wang, Lei Jiang.
"Bioinspired Smart Gate-Location-Controllable Single Nanochannels: Experiment and Theoretical Simulation".
ACS Nano  2015, 9 (12): 12264-12273
Xu Hou, Yuhang Hu, Alison Grinthal, Mughees Khan, Joanna Aizenberg.
“Liquid-based gating mechanism with tunable multiphase selectivity and antifouling behaviour”.
Nature  2015, 519 (7541): 70-73
Caitlin Howell, Thy L. Vu, Christopher P. Johnson, Xu Hou,Onye Ahanotu, Jack Alvarenga, Daniel C Leslie, Oktay Uzun, Anna Waterhouse, Philseok Kim, Michael Super, Michael Aizenberg, Donald E Ingber, Joanna Aizenberg.
"Stability of surface-immobilized lubricant interfaces under flow".
Chemistry of Materials  2015, 27 (5): 1792-1800
Huacheng Zhang, Xu Hou,Jue Hou, Lu Zeng, Ye Tian, Lin Li, Lei Jiang.
"Synthetic Asymmetric‐Shaped Nanodevices with Symmetric pH‐Gating Characteristics".
Advanced Functional Materials  2015, 25 (7): 1102-1110
Huacheng Zhang, Xu Hou,Zhe Yang, Dadong Yan, Lin Li, Ye Tian, Huanting Wang, Lei Jiang.
"Bio‐inspired Smart Single Asymmetric Hourglass Nanochannels for Continuous Shape and Ion Transport Control".
Small  2015, 11 (7): 786-791
Lu Zeng, Zhe Yang, Huacheng Zhang, Xu Hou,Ye Tian, Fu Yang, Jianjun Zhou, Lin Li, Lei Jiang.
"Tunable Ionic Transport Control inside a Bio‐Inspired Constructive Bi‐Channel Nanofluidic Device".
Small  2014, 10 (4): 793-801
Xu Hou.
"Bionic Asymmetrical Design and Preparation of Micro and Nano Pores/Channels".
Materials China  2013, 12 (32): 766
Yan Kong, Xia Fan, MingHui Zhang, Xu Hou,ZhaoYue Liu, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Nanofluidic diode based on branched alumina nanochannels with tunable ionic rectification".
ACS applied materials & interfaces  2013, 5 (16): 7931-7936
Huacheng Zhang, Xu Hou,Lu Zeng, Fu Yang, Lin Li, Dadong Yan, Ye Tian, Lei Jiang.
"Bioinspired artificial single ion pump".
Journal of the American Chemical Society  2013, 135 (43): 16102-16110
Ye Tian, Liping Wen, Xu Hou,Guanglei Hou, Lei Jiang.
"Bioinspired Ion‐Transport Properties of Solid‐State Single Nanochannels and Their Applications in Sensing".
ChemPhysChem  2012, 13 (10): 2455-2470
Minghui Zhang, Xu Hou,Jingtao Wang, Ye Tian, Xia Fan, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Light and pH Cooperative Nanofluidic Diode Using a Spiropyran‐Functionalized Single Nanochannel".
Advanced Materials  2012, 24 (18): 2424-2428
Xu Hou, Huacheng Zhang, Lei Jiang.
"Building Bio-Inspired Artificial Functional Nanochannels: From Symmetric to Asymmetric Modification".
AngewandteChemie International Edition  2012, 51 (22): 5296-5307
Jun Gao, Wei Guo, Hua Geng, Xu Hou,Zhigang Shuai, Lei Jiang.
"Layer-by-layer removal of insulating few-layer mica flakes for asymmetric ultra-thin nanopore fabrication".
Nano Research  2012, 5 (2): 99-108
Qianqian Zhang, Zhaoyue Liu, Xu Hou,Xia Fan, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Light-regulated ion transport through artificial ion channels based on TiO 2 nanotubular arrays".
Chemical Communications  2012, 48 (47): 5901-5903
Ye Tian, Xu Hou, Lei Jiang.
"Biomimetic ionic rectifier systems: Asymmetric modification of single nanochannels by ion sputtering technology".
Journal of Electroanalytical Chemistry  2011, 656 (1): 231-236
Cuiping Han, Xu Hou, Huacheng Zhang, Wei Guo, Haibing Li, Lei Jiang.
"Enantioselective recognition in biomimetic single artificial nanochannels".
Journal of the American Chemical Society  2011, 133 (20): 7644-7647
Hua Dong, Rongxin Nie, Xu Hou, Peirong Wang, Jiachang Yue, Lei Jiang.
"Assembly of F 0 F 1-ATPase into solid state nanoporous membrane".
Chemical Communications  2011, 47 (11): 3102-3104
Hongwei Xia, Fan Xia, Yecang Tang, Wei Guo, Xu Hou, Li Chen, Yi Hou, Guangzhao Zhang, Lei Jiang.
"Tuning surface wettability through supramolecular interactions".
Soft Matter  2011, 7 (5): 1638-1640
Xu Hou, Wei Guo, Lei Jiang.
"Biomimetic smart nanopores and nanochannels".
Chemical Society Review  2011, 40 (5):2385-2401
Liping Wen, Xu Hou, Ye Tian, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Bio‐inspired Photoelectric Conversion Based on Smart‐Gating Nanochannels".
Advanced Functional Materials  2010, 20 (16): 2636-2642
Xu Hou, Fu Yang, Lin Li, Yanlin Song, Lei Jiang, Daoben Zhu.
"A Biomimetic Asymmetric Responsive Single Nanochannel".
Journal of the American Chemical Society  2010, 132 (33): 11736-11742
Xu Hou, Yujie Liu, Hua Dong, Fu Yang, Lin Li, Lei Jiang.
"A pH-Gating Ionic Transport Nanodevice: Asymmetric Chemical Modification of Single Nanochannels".
Advanced Materials  2010, 22 (22):2440-2443
Ye Tian, Xu Hou, Liping Wen, Wei Guo, Yanlin Song, Hongzhe Sun, Yugang Wang, Lei Jiang, Daoben Zhu.
"A biomimetic zinc activated ion channel".
Chemical Communications  2010, 46 (10): 1682-1684
Liping Wen, Xu Hou, Ye Tian, Fu‐Qiang Nie, Yanlin Song, Jin Zhai, Lei Jiang.
"Bioinspired Smart Gating of Nanochannels Toward Photoelectric‐Conversion Systems".
Advanced Materials  2010, 22 (9): 1021-1024
Xu Hou, Hua Dong, Daoben Zhu, Lei Jiang.
"Fabrication of Stable Single Nanochannels with Controllable Ionic Rectification".
Small  2010, 6 (3): 361-365
Wei Guo, Hongwei Xia, Fan Xia, Xu Hou, Liuxuan Cao, Lin Wang, Jianming Xue, Guangzhao Zhang, Yanlin Song, Daoben Zhu, Yugang Wang, Lei Jiang.
"Current Rectification in Temperature‐Responsive Single Nanopores".
ChemPhysChem  2010, 11 (4): 859-864
Xu Hou, Lei Jiang.
"Learning from Nature: Building Bio-Inspired Smart Nanochannels".
ACS Nano  2009, 3 (11): 3339-3342
Xu Hou, Wei Guo, Fan Xia, Fu-Qiang Nie, Hua Dong, Ye Tian, Liping Wen, Lin Wang, Liuxuan Cao, Yang Yang, Jianming Xue, Yanlin Song, Yugang Wang, Dongsheng Liu, Lei Jiang.
"A biomimetic potassium responsive nanochannel: G-quadruplex DNA conformational switching in a synthetic nanopore".
Journal of the American Chemical Society  2009, 131 (22): 7800-7805
Fan Xia, Wei Guo, Youdong Mao, Xu Hou, Jianming Xue, Hongwei Xia, Lin Wang, Yanling Song, Hang Ji, Qi Ouyang, Yugang Wang, Lei Jiang.
"Gating of single synthetic nanopores by proton-driven DNA molecular motors".
Journal of the American Chemical Society  2008, 130 (26): 8345-8350